تصویری ندارد
فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: اجتماعی, تاریخی مترجم: باز کنید