تصویری ندارد
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: اجتماعی, تاریخی مترجم: باز کنید