دیگر نشریات حزبی

نشریات این بخش:‌ ۱. رزم ۲. مردم ۳. مسائل بین‌المللی ۴. پیکار ۵. نوید ۶. پرسش و پاسخ ها ۷. تحلیل‌های هفتگی

رزم

سال ۱۳۲۷ شمارهٔ ۱ (تیر) شمارهٔ ۲ (مرداد) شمارهٔ ۳ (شهریور)
شمارهٔ ۴ (مهر) شمارهٔ ۵ (آبان) شمارهٔ ۶ (آذر) شمارهٔ ۷ (دی)

 

مردم

دورهٔ اول (مردم ضدفاشیستی)

سال ۱۳۲۰ موجود نیست
سال ۱۳۲۱ موجود نیست

دورهٔ دوم

سال ۱۳۲۲ موجود نیست
سال ۱۳۲۳ موجود نیست
سال ۱۳۲۴ موجود نیست موجود نیست موجود نیست شماره‌های دی
شماره‌های بهمن
شماره‌های اسفند
سال ۱۳۲۵ موجود نیست

 

مسائل بین‌المللی

سال ۱۳۴۲ شمارهٔ ۱ (اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (تیر)   شمارهٔ ۳ (شهریور)
۴ (موجود نیست) شماره‌ٔ ۵ (آذر) شماره‌ٔ ۶ (دی) شماره‌ٔ ۷ (بهمن و اسفند)
سال ۱۳۴۳ شمارهٔ ۸ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۹ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۱۰ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۱۱ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۱۲ (آذر ــ دی) شمارهٔ ۱۳ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۴۴ شمارهٔ ۱۴ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۱۵ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۱۶ (مرداد ــ شهریور)   
شمارهٔ ۱۷ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۱۸ (آذر ــ دی)   شمارهٔ ۱۹ (بهمن ــ اسفند) 
سال ۱۳۴۵ شمارهٔ ۲۰ (فروردین ــ اردیبهشت)
شمارهٔ  ۲۱ (خرداد ــ تیر)
 شمارهٔ ۲۲ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۲۳ (آذر ــ دی)
 شمارهٔ ۲۴ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۴۶  شمارهٔ ۲۵ (فروردین ــ اردیبهشت)
شمارهٔ  ۲۶ (خرداد ــ تیر)
 شمارهٔ  ۲۷ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۲۸ (مهر ــ آبان) شمارهٔ  ۲۹ (آذر ــ دی) شمارهٔ  ۳۰ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۴۷ شمارهٔ ۳۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۳۲ (خرداد ــ تیر)
شمارهٔ ۳۳ (موجود نیست)
شمارهٔ ۳۴ (موجود نیست)
شمارهٔ ۳۵ (موجود نیست)  شمارهٔ ۳۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۴۸ شمارهٔ ۳۷ (فروردین ــ اردیبهشت)
شمارهٔ ۳۸ (خرداد ــ تیر)
شمارهٔ ۳۹ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۴۰ (مهر ــ آبان)
شمارهٔ ۴۱ (آذر ــ دی)
شمارهٔ ۴۲ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۴۹ شمارهٔ ۴۳ (فروردین ــ اردیبهشت)
شمارهٔ ۴۴ (خرداد ــ تیر)
شمارهٔ ۴۵ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۴۶ (مهر ــ آبان)
شمارهٔ ۴۷ (آذر ــ دی)
شمارهٔ ۴۸ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۰ شمارهٔ ۴۹ (فروردین ــ اردیبهشت)
شمارهٔ ۵۰ (موجود نیست)  شمارهٔ ۵۱ (موجود نیست) 
شمارهٔ ۵۲ (موجود نیست) شمارهٔ ۵۳ (آذر ــ دی)
شمارهٔ ۵۴ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۱ شمارهٔ ۵۵ (فروردین ــ اردیبهشت)
شمارهٔ ۵۶ (خرداد ــ تیر)
شمارهٔ ۵۷ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۵۸ (مهر ــ آبان)
شمارهٔ ۵۹ (آذر ــ دی)
شمارهٔ ۶۰ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۲ شمارهٔ ۶۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۶۲ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۶۳ (مرداد ــ شهریور) 
   شمارهٔ ۶۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۶۵ (آذر ــ دی)  شمارهٔ ۶۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۳ شمارهٔ ۶۷ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۶۸ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۶۹ (مرداد ــ شهریور) 
شمارهٔ ۷۰ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۷۱ (آذر ــ دی)  شمارهٔ ۷۲ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۴ شمارهٔ ۷۳ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۷۴ (خرداد ــ تیر)  شمارهٔ ۷۵ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۷۶ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۷۸ (آذر ــ دی)  شمارهٔ ۷۹ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۵ شمارهٔ ۸۰ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۸۱ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۸۲ (مرداد ــ شهریور)   
شمارهٔ ۸۳ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۸۴ (آذر ــ دی) شمارهٔ ۸۵ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۶  شمارهٔ ۸۶ (موجود نیست)  شمارهٔ ۸۷ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۸۸ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۸۹ (مهر ــ آبان)  شمارهٔ ۹۰ (موجود نیست)  شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۷ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر)
شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی)
شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۸ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر)  شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی)   شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۵۹ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی) شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۶۰ شمارهٔ  ۱ و ۲ (فروردین ــ اردیبهشت / خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی)    شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند) 
سال ۱۳۶۱ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)  
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی) شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۶۲ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (موجود نیست)
شمارهٔ ۳ (موجود نیست)
شمارهٔ ۴ (موجود نیست) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی) شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۶۳ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی) شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۶۴ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر)  شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور) 
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی)  شمارهٔ ۶ (موجود نیست) 
سال ۱۳۶۵ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور) 
شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی)  شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند) 
سال ۱۳۶۶ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
  شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی) شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۶۷ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر) شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
  شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی)
شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۶۸ شمارهٔ ۱ (فروردین ــ اردیبهشت) شمارهٔ ۲ (خرداد ــ تیر)
شمارهٔ ۳ (مرداد ــ شهریور)
  شمارهٔ ۴ (مهر ــ آبان) شمارهٔ ۵ (آذر ــ دی)
شمارهٔ ۶ (بهمن ــ اسفند)
سال ۱۳۶۹ منتشر نشد  
سال ۱۳۷۰ منتشر نشد  
سال ۱۳۷۱ شمارهٔ ۱ (پاییز) شمارهٔ ۲ (زمستان)
سال ۱۳۷۲
شمارهٔ ۳ (بدون تاریخ)
شمارهٔ ۴ (بدون تاریخ)
سال ۱۳۷۳ شمارهٔ ۵ (بدون تاریخ)
سال ۱۳۷۴ شمارهٔ ۶ (بدون تاریخ)
   
سال ۱۳۷۵ شمارهٔ ۷ (بدون تاریخ)
(پس از شمارهٔ ۷ انتشار نشریه متوقف شد)
 

پیکار

سال ۱۳۵۰ شمارهٔ ۱ (خرداد و تیر ) شمارهٔ ۲ (مرداد و شهریور)
شمارهٔ ۳ (مهر و آبان) شمارهٔ ۴ (آذر و دی) شمارهٔ ۵ (بهمن و اسفند)
سال ۱۳۵۱ شمارهٔ ۶ (فروردین و اردیبهشت) شمارهٔ ۱ (خرداد و تیر ) شمارهٔ ۲ (تیر و مرداد)
شمارهٔ ۳ (شهریور و مهر) شمارهٔ ۴ (آبان و آذر) شمارهٔ ۵ (بهمن و اسفند)
سال ۱۳۵۲ شمارهٔ ۶ (فروردین و اردیبهشت) شمارهٔ ۱ (خرداد و تیر ) شمارهٔ ۲ (مرداد و شهریور)
شمارهٔ ۳ (مهر و آبان) شمارهٔ ۴ (آبان و آذر) شمارهٔ ۵ (بهمن و اسفند)
سال ۱۳۵۳ شمارهٔ ۶ (فروردین و اردیبهشت)

نوید

سال ۱۳۵۴ شمارهٔ ۱ (دی)
سال ۱۳۵۵ شمارهٔ ۲ (تیر)
شمارهٔ ۳ (مهر)
شمارهٔ ۴ (دی) شمارهٔ ۵ (بهمن) شمارهٔ ۶ (اسفتد)
سال ۱۳۵۶ شمارهٔ ۷ (مرداد) شمارهٔ ۸ (شهریور)
شمارهٔ ۹ (آبان) شماره‌های ۱۰ – ۱۲ (آذر)
شماره‌های ۱۳- ۱۵ (دی) شماره‌های ۱۶- ۱۸ (بهمن) شماره‌های ۱۹ – ۲۱ (اسفند)
سال ۱۳۵۷ شماره‌های ۲۲ – ۲۵ (فروردین) شماره‌های ۲۶- ۲۹ (اردیبهشت) شماره‌های ۳۰ – ۳۲ (خرداد)
شماره‌های ۳۳ – ۳۴ (تیر) شماره‌های ۳۵ – ۳۹ (مرداد) شماره‌های ۴۰ – ۴۵ (شهریور)
شماره‌های ۴۶ – ۵۲ (مهر) شماره‌های ۵۳ – ۵۸ (آبان) شماره‌های ۵۹ – ۶۲ (آذر)
شماره‌های ۶۳ – ۶۶ (دی) شماره‌های ۶۷ – ۶۹ (بهمن) شماره‌های ۷۰ – ۷۳ (اسفند)

پرسش و پاسخ ها

سال ۱۳۵۸ حزب تودهٔ ایران در عرصهٔ سیاست روز (۱، ۲، ۳) ما و چپ‌گرایان و مسائل انقلاب ایران (۴) حزب تودهٔ ایران چه می‌گوید؟ (۵)
سال ۱۳۵۹
مواضع ما دربارهٔ شوراها، مسألهٔ کردستان و جبههٔ متحد خلق (۶) مسایل دیروز و امروز (۷) برنامهٔ حزب تودهٔ ایران در شرایط کنونی و آینده (۸)
تحولات افغانستان و مسایل بغرنج عصر ما ( ۹) وضع طبقاتی جامعهٔ ایران و گروه‌های سیاسی (۱۰) حزب تودهٔ ایران و سیاست اتحاد و مبارزه (۱۱)
  مواضع حزب تودهٔ ایران در جبههٔ نبرد داخلی و جهانی علیه امپریالیسم (۱۲) حزب تودهٔ ایران در برخورد به مسائل مشخص سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک انقلاب (۱۳) تحلیل مسائل و جوانب گوناگون انقلاب (۱۴)
  حزب تودهٔ ایران و مسائل جبههٔ متحد خلق و روند تفاهم  و همکاری با سایر نیروهای انقلاب (۱۵) حزب تودهٔ ایران و برخی مسائل حاد روز (۱۶) حزب تودهٔ ایران در مبارزه علیه توطئه‌های ضد انقلاب (۱۷)
  تجاوز امپریالیسم آمریکا به جمهوری اسلامی ایران با شکست روبرو خواهد شد (۱۸) مسائل داخلی و خارجی انقلاب ایران (۱۹) تعمیق شناخت دوستان و دشمنان در رابطه با گسترش روند عمومی انقلاب ایران (۲۰)
سال ۱۳۶۰ رسیدگی سریع به خواست‌ها و نیازهای طبقه کارگر ایران ضرورت حیاتی انقلاب است (۳۱ فروردین)
اردیبهشت (موجود نیست) زندگی پیش‌بینی‌های حزب تودهٔ ایران را تأیید می‌کند (۲۳ خرداد)
  برکناری رئیس جمهور، یک نبرد بزرگ و ناتمام سیاسی است (تیر)

پرسش و پاسخ ــ بدون عنوان (تیر)

• مسائل مبرم انقلاب پس از پیروزی پیروان خط امام در انتخابات • پیرامون برخی مسائل سیاست خارجی و تحلیل مسائل امروز (مرداد)

• ربارهٔ دولت آقای دکتر باهنر: بررسی امکانات و دشواری‌ها (۳۱ مرداد)

انقلاب در نبرد با ضد انقلاب (شهریور)
  • کارنامهٔ چهل سال تلاش: به‌مناسیت چهلمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران (۶ مهر)
گام‌های مثبت تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۲۰ مهر)
تعاونی‌ها باید واقعاً مردمی باشند ( ۹ آبان)

• تشدید سیاست تهاجمی آمریکا در منطقه و ضرورت بیش از پیش اتحاد نیروها (۲۵ آبان)

• توطئهٔ جدید علیه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) • پشتیبانی ما از خط امام «تاکتیکی» نیست … و ۸ موضوع دیگر (۹، ۲۳ و ۳۰  آذر)
  • در پاسخ به افتراآت تنایندهُ لیبرال‌ها … و ۵ موضوع دیگر (۱۴ دی)

• شعار «نه شرقی، نه غربی» را چگونه باید درک کرد؟ • اعلامیهٔ مفتضح جبههٔ ملی … و ۳ موضوع دیگر (۲۸ دی)

• دربارهٔ روز ۲۲ بهمن  • باز هم دربارهٔ توطئهٔ هشتم آمریکا • علل حمله به حزب تودهٔ ایران … و ۷ موضوع دیگر (۱۲ و ۲۶  بهمن) • اعلامیهٔ تاریخی حزب تودهٔ ایران در ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ • سخنی دربارهٔ طرح قانونی اصلاحات ارضی … و ۴ موضوع دیگر (۱۰ و ۱۹  اسفند)
سال ۱۳۶۱ • زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین‌المللی زحمتکشان جهان

• «پدیدهٔ قطب‌زاده» یک پدیدهٔ اجتماعی در میهن ماست که باید مورد بررسی قرار گیرد (۲۴ فروردین)

• شریعتمداری و گروه‌های وابسته به او هستهٔ اساسی توطئهٔ هشتم آمریکا بوده‌اند • محدودیت امکان انتقاد از پدیده‌های ناسالم در جامعهٔ ما عواقب خطرناکی برای انقلاب دارد (۶ و ۲۰ اردیبهشت)
• باز هم محافلی شوروی را مطرح می‌کنند تا آمریکا منسی شود • امپریالیسم با خط ضدامپریالیستی و مردمی امام هرگز سازش نخواهد کرد • مسئلهٔ عمدهٔ دوران ما اتحاد همهٔ نیروهایی است که علیه امپریالیسم می‌جنگند ( ۲، ۱۵ و ۲۹ خرداد)
  • اتحاد مسلمانان انقلابی پیرو خط امام و پیروان راستین سوسیالیسم علمی یک ضرورت تاریخی است • عمده‌ترین هدف تجاوز امپریالیسم در خاورمیانه انقلاب ایران است (۱۲ و ۲۶ تیر) • هستهٔ اصلی سیاست آمریکا در مورد ایران جلوگیری از دوستی ایران و شوروی است (۹ مرداد)

مسلمانان انقلابی پیرو خط امام خطر بزرگ نیروهای راستگرا در حاکمیت را تشخیص می‌دهند (۲۳ مرداد)

• ناراضی‌تراشی انقلاب را تهدید می‌کند  • یگانه راه مقابله با انواع تروریسم تشکیل جبههٔ متحد خلق است (۶ و ۲۰ شهریور)
  • نبرد بر سر تأمین عدالت اجتماعی تشدید می‌شود • سیاست حزب تودهٔ ایران در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و انتقاد سازنده است (۳ و ۱۷ مهر)
• ضدانقلاب، با تروریسم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست ناراضی‌تراشی خود را با شدت و وسعت و پیگیری دنبال می‌کند • مرگ بر آمریکا شعار هر مبارز انقلابی و هر ایرانی میهن‌دوست است • پیش‌نویس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است (۱، ۱۵ و ۲۹ آبان)
 

تحلیل‌های هفتگی

سال ۱۳۶۰ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سال ۱۳۶۱ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند