اسناد کنگره‌ها و کنفرانس‌ها

کنفرانس ایالتی تهران

۱۷ مهر ۱۳۲۱ گزارش کلی برگزاری کنفرانس نخستین کنفرانس ایالتی حزب تودهٔ ایران ـــ در تهران (روزنامهٔ رهبر، شماره های ۱ تا ۱۰، ۱۰ تا ۲۱ بهمن ۱۳۲۱)

 

نخستین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران

۱۰ مرداد ۱۳۲۳ مرام‌نامه و برنامه و نظامنامهٔ حزب تودهٔ ایران مشروح گزارش کنگرهٔ اول حزب تودهٔ ایران (روزنامه رهبر، شماره‌های ۳۴۸ تا ۳۸۱، ۸ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۳۲۳)

 

دومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران

۵ اردیبهشت ۱۳۲۷ جریان دومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران (مسایل حزبی، جزوهٔ اول، تیر ۱۳۲۷) گزارش عمومی هیأت اجرائیهٔ موقت حزب تودهٔ ایران در دومین کنگرهٔ حزب ــ رضا رادمنش (مسائل حزبی، جزوهٔ اول، تیر ۱۳۲۷) برنامهٔ حزب تودهٔ ایران
روند و ریشه‌های انشعاب ــ گزارش به دومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران (اسناد و دیدگاه‌ها) قطع‌نامه‌های مصوب کنگرهٔ دوم حزب تودهٔ ایران اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران
تحلیلی از جریان دومین کنگره حزبی و کارهایی که این کنگره انجام داده است ــ احسان طبری اساسنامهٔ جدید حزب تودهٔ ایران ــ مصوب دومین کنگرهٔ عمومی حزب ـــ نورالدین کیانوری  

 

کنفرانس وحدت

۱۰ مرداد ۱۳۳۹
اعلامیه و قطع‌نامهٔ کنفرانس وحدت حزب تودهٔ ایران

 

کنفرانس ملی حزب تودهٔ ایران

خرداد ۱۳۶۵
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران درباره برگزاری کنفرانس ملی حزب تودهٔ ایران گزارش سیاسی کمیتهٔ مرکزی به کنفرانس ملی حزب تودهٔ ایران
قطع‌نامه‌های کنفرانس ملی حزب تودهٔ ایران پیام‌های کنفرانس ملی حزب تودهٔ ایران
ارزیابی خط مشی حزب تودهٔ ایران در سال‌های ۱۳۶۱ ـ ۱۳۵۷
برنامهٔ حزب تودهٔ ایران

 

کنگرهٔ سوم حزب تودهٔ ایران

بهمن ۱۳۷۰ اطلاعیهٔ دبیرخانه کمیتهٔ مرکزی سند کارپایه، مصوب سومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران برنامهٔ حزب تودهٔ ایران
اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران پیام‌های سومین کنگره

 

کنگرهٔ چهارم  حزب تودهٔ ایران

بهمن ۱۳۷۶
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران گزارش کمیتهٔ مرکزی به چهارمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران برنامهٔ حزب تودهٔ ایران برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی
  اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران بحثی اولیه پیرامون علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم قطع‌نامه‌های چهارمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران
  پیام‌های چهارمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران
   

 

کنگرهٔ پنجم حزب تودهٔ ایران

مهر ۱۳۸۲
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران گزارش سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (مصوب کنگره) برنامهٔ حزب تودهٔ ایران
  اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران
تزهایی دربارهٔ سیاست حزب تودهٔ ایران در انقلاب ۱۳۵۷ پیام‌های پنجمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران  

 

کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران

بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ ششمین کنگره برنامهٔ نوین حزب تودهٔ ایران پیشنهادهای حزب تودهٔ ایران برای تشکیل جبههٔ واحد ضدِدیکتاتوری
  پیشنهادهای حزب تودهٔ ایران پیرامون وظایف حکومت دمکراتیک ـ ائتلافی گزارش کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به ششمین کنگره ۳۰ سال از یورش وحشیانهٔ رژیم ولایت فقیه برای نابودی حزب تودهٔ ایران می‌گذرد
  پیام‌های ششمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران