دربارهٔ شرکت نمایندگان مطبوعات حزب ما در جلسهٔ مطبوعاتی موسوم به «جبههٔ ضدِ‌ دیکتاتوری» (متن سخنان رفیق احسان طبری در برابر فعالین تهران ــ نشریه مسایل حزبی، جزوهٔ اول، تیر ۱۳۲۷)

Read more »

رحمان هاتفی، «بگذار تاریخ خود سخن بگوید»، اسناد و دیدگاه‌ها، ۱۳۶۰

Read more »

احسان طبری، «یک ماه‌نامه تاریخ‌ساز» (مقدمهٔ کتاب «دنیا»ی ارانی)، بهمن ۱۳۵۸

Read more »

دکتر تقی ارانی، «ماتریالیسم دیالکتیک»، دنیا (ویژه‌نامهٔ ارانی)، دورهٔ دوم، سال دهم، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۴۸

Read more »

دکتر تقی ارانی، «بشر از نظر مادی»، دنیا (ویژه‌نامهٔ ارانی)، دورهٔ دوم، سال دهم، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۴۸

Read more »

ایرج اسکندری، «دکتر ارانی و مجله “دنیا”» (خاطرات)، دورهٔ دوم، سال دهم، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۴۸

Read more »