تصویری ندارد
یادنامهٔ شهیدان
نویسنده: رحیم نامور موضوع کتاب: اسناد تاریخی حزب تودهٔ ایران مترجم: باز کنید