تصویری ندارد

کشتی سفید

 نویسنده: چنگیز آیتماتوف  موضوع کتاب: ادبی-هنری  مترجم: حبیب فروغیان  باز کنید