تصویری ندارد

چهل سال در سنگر مبارزه

 نویسنده: حزب تودهٔ ایران  موضوع کتاب: اسناد تاریخی حزب تودهٔ ایران  باز کنید