تصویری ندارد
چنگیز خان ـ جلد اول
نویسنده: واسیلی یان موضوع کتاب: ادبی-هنری, تاریخی مترجم: محمد پورهرمزان باز کنید