تصویری ندارد

هم شورا، هم سندیکا

 نویسنده: نامهُ مردم  موضوع کتاب: سیاسی  باز کنید