تصویری ندارد
هجدهم برومر لوئی بناپارت
نویسنده: کارل مارکس موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: محمد پورهرمزان باز کنید