تصویری ندارد
نکاتی از تاریخ حزب تودهٔ ایران، گفت و شنودی با رفیق نورالدین کیانوری
نویسنده: نورالدین کیانوری موضوع کتاب: تاریخی, سیاسی مترجم: باز کنید