تصویری ندارد

مبارزهٔ قهرمانانه، شکست تلخ

 نویسنده: بهمن آزاد  موضوع کتاب: سیاسی  باز کنید