تصویری ندارد
مانیفست حزب کمونیست
نویسنده: کارل مارکس ـ فریدریش انگلس موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: محمد پورهرمزان باز کنید