تصویری ندارد

مانیفست حزب کمونیست

 نویسنده: کارل مارکس ـ فریدریش انگلس  موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم  مترجم: محمد پورهرمزان  باز کنید