تصویری ندارد
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی ـ‌ کتاب دوم: ماتریالیسم تاریخی
نویسنده: امیر نیک آئین موضوع کتاب: تاریخی, علمی, فلسفی مترجم: باز کنید