تصویری ندارد
شهیدان توده‌ای ـ از مرداد ۱۳۶۱ تا مهر ۱۳۶۷ (بخش اول)
نویسنده: حزب تودهٔ ایران موضوع کتاب: اسناد تاریخی حزب تودهٔ ایران مترجم: باز کنید