تصویری ندارد

شهیدان توده‌ای ـ از مرداد ۱۳۶۱ تا مهر ۱۳۶۷ (بخش دوم)

 نویسنده: حزب تودهٔ ایران  موضوع کتاب: اسناد تاریخی حزب تودهٔ ایران  باز کنید