تصویری ندارد
سالنامهٔ توده (۱۳۴۹)
نویسنده: حزب تودهٔ ایران موضوع کتاب: تاریخی مترجم: باز کنید