تصویری ندارد
ده روزی که دنیا را لرزاند
نویسنده: جان رید موضوع کتاب: تاریخی مترجم: رحیم نامور و بهرام دانش باز کنید