تصویری ندارد

دربارهٔ سیبرنتیک یا دانش گردانش

 نویسنده: احسان طبری  موضوع کتاب: علمی  باز کنید