تصویری ندارد
دربارهٔ سیبرنتیک یا دانش گردانش
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: علمی مترجم: باز کنید