تصویری ندارد
دربارهٔ برخی از خصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم
نویسنده: عبدالحسین آگاهی موضوع کتاب: فلسفی مترجم: باز کنید