تصویری ندارد
خیانت به سوسیالیسم: پس‌پرده فروپاشی اتحاد شوروی
نویسنده: روجر کیران ـ توماس کنی موضوع کتاب: سیاسی مترجم: محمدعلی عمویی باز کنید