تصویری ندارد
حماسه ۲۳ تیر
نویسنده: ف. م. جوانشیر موضوع کتاب: تاریخی مترجم: باز کنید