تصویری ندارد
تاریخ از نظر فلسفه‌ی مادی
نویسنده: گ. و. پلخانف موضوع کتاب: فلسفی مترجم: نورالدین کیانوری باز کنید