تصویری ندارد
انتقاد و انتقاد از خود
نویسنده: ف. م. جوانشیر موضوع کتاب: فلسفی مترجم: باز کنید