تصویری ندارد

اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری؛ امپریالیسم (درس‌نامه)

 نویسنده: گ. آ. کازلف  موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم  مترجم: مسعود اخگر  باز کنید

Other Books From - مارکسیسم-لنینیسم


 بازگشت