تصویری ندارد
اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری؛ امپریالیسم (درس‌نامه)
نویسنده: گ. آ. کازلف موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: مسعود اخگر باز کنید