تصویری ندارد
اسناد و اعلامیه‌های حزب تودهٔ ایران (از شهریور ۱۳۵۷ تا پایان اسفند ۱۳۵۸)
نویسنده: حزب تودهٔ ایران موضوع کتاب: اسناد تاریخی حزب تودهٔ ایران مترجم: باز کنید