تصویری ندارد
از زندگی من؛ پا به پای حزب تودهٔ ایران
نویسنده: مهندس صادق انصاری موضوع کتاب: خاطرات مترجم: باز کنید