تصویری ندارد آثار و مقالات دکتر تقی ارانی نویسندهدکتر تقی ارانی
تصویری ندارد آموزش فلسفهٔ علمی نویسندهاحسان طبری
تصویری ندارد اختناق هندوستان نویسندهویل دورانت
تصویری ندارد از زندگی من؛ پا به پای حزب تودهٔ... نویسندهمهندس صادق انصاری
تصویری ندارد از میان ریگ‌ها و الماس‌ها نویسندهاحسان طبری
تصویری ندارد استثناء و قاعده نویسندهبرتولت برشت