دنیا دورهٔ چهارم

سال ۱۳۵۸ شمارهٔ ۱ (مرداد) شمارهٔ ۲ (شهریور و مهر)
شمارهٔ ۳ (آبان) شمارهٔ ۴ (آذر) شمارهٔ ۵ (دی) شمارهٔ ۶ (اسفند)
سال ۱۳۵۹ شمارهٔ ۱ (فروردین) شمارهٔ ۲ (اردیبهشت) شمارهٔ ۳ (خرداد) شمارهٔ ۴ (تیر) شمارهٔ ۵ (مرداد) شمارهٔ ۶ (شهریور)
شمارهٔ ۷ (مهر)
شمارهٔ ۸ (آبان)
شمارهٔ ۹ و ۱۰ (آذر و دی) شمارهٔ ۱۱ (بهمن) شمارهٔ ۱۲ (اسفند)
سال ۱۳۶۰ شمارهٔ ۱ (فروردین)
شمارهٔ ۲ (اردیبهشت)