پرسش و پاسخ‌ها

سال ۱۳۵۸ مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سال ۱۳۵۹ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سال ۱۳۶۰ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سال ۱۳۶۱ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان