نخستین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران

۱۰ مرداد ۱۳۲۳ مرام‌نامه و برنامه و نظامنامهٔ حزب تودهٔ ایران