اسناد پلنوم‌ها

۱- از ۱۰ مهر ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

پلنوم اول، دوم و سوم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

اردیبهشت ۱۳۲۷
گزارش برگزاری تکامل جدید در ارگانیسم حزب – احسان طبری
قطعنامهٔ سومین پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

 

۲- از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷

پلنوم چهارم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۶-۵ تیر ۱۳۳۶
گزارش برگزاری و گزارش کمیتهٔ مرکزی مصوبات و قطعنامه‌های پلنوم چهارم

پلنوم پنجم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۷ اسفند ۱۳۳۶
اطلاعیهٔ هیأت اجرائیهٔ کمیتهٔ مرکزی پلنوم پنجم

پلنوم ششم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۶-۱۲ شهریور ۱۳۳۸
گزارش برگزاری پلنوم ششم

پلنوم هفتم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۸ تیر-۷ مرداد ۱۳۳۹
گزارش برگزاری و قطعنامه‌های پلنوم
برنامه و اساسنامهٔ مصوب پلنوم

پلنوم هشتم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

 ۱۱ مرداد ۱۳۳۹
گزارش برگزاری پلنوم هشتم

پلنوم نهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۵-۱۹ شهریور ۱۳۴۰
گزارش برگزاری پلنوم نهم

پلنوم دهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۹ فروردین ۱۳۴۱
گزارش برگزاری پلنوم دهم

پلنوم یازدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۳۰ دی ۱۳۴۳
گزارش برگزاری پلنوم یازدهم دربارهٔ برخی مسائل مورد اختلاف در جنبش جهانی کارگری و کمونیستی
  اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ دومین انشعاب  

پلنوم دوازدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۳-۱۶ خرداد ۱۳۴۷
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی
قطعنامه‌ها و پیام به حزب زحمتکشان ویتنام

پلنوم سیزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۱۱-۶ آذر ۱۳۴۸
گزارش برگزاری پلنوم سیزدهم قطعنامهٔ مصوب پلنوم ۱۳ کمیتهٔ مرکزی دربارهٔ جلسهٔ مشاورهٔ احزاب کمونیست و کارگری

پلنوم چهاردهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

دی ماه ۱۳۴۹
اطلاعیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ چهاردهمین پلنوم کمیتهٔ مرکزی

پلنوم پانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

تیر ماه  ۱۳۵۴
اطلاعیهٔ  دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی پیام‌ها، قطعنامه‌ها و قرار مصوب پلنوم پانزدهم
برنامهٔ حزب تودهٔ ایران مصوب پلنوم پانزدهم

 

۳- از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ (یورش دوم به حزب)

پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

اسفند ماه ۱۳۵۷
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی گزارش هیأت اجرائیه به شانزدهمین پلنوم پیشنهاد پلنوم شانزدهم: همه با هم در جبههٔ متحد خلق
  پیام پلنوم به مردم مبارز و قهرمان ایران اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی در مورد آغاز فعالیت علنی حزب

پلنوم هفدهم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

فروردین ماه ۱۳۶۰
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی گزارش هیأت سیاسی به هفدهمین پلنوم
برنامهٔ حزب تودهٔ ایران مصوب پلنوم هفدهم (وسیع)
  دربارهٔ اساسنامه
پیام پلنوم به همهٔ رفقا، هواداران و دوستان
پیام پلنوم به همهٔ نیروها
قطعنامهٔ عمومی پلنوم

 

۴- از خرداد ۱۳۶۲ تا بهمن ۱۳۷۰

پلنوم هجدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

آذر ماه ۱۳۶۲ اطلاعیهٔ هیأت سیاسی کمیتهٔ مرکزی دربارهٔ برگزاری پلنوم قطعنامه دربارهٔ وضع جهان، ایران و وظایف حزب
  قطعنامه‌های پلنوم پیام‌های پلنوم

پلنوم نوزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

خرداد ماه ۱۳۶۵ اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی دربارهٔ تصمیمات پلنوم نوزدهم

پلنوم بیستم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

دی ماه ۱۳۶۶ گزارش هیأت سیاسی کمیته مرکزی به پلنوم دی ماه ۱۳۶۶ قطعنامهٔ مصوب پلنوم
آیین‌نامهٔ اجرایی مصوب پلنوم پیرامون تغییرات در اساسنامه

پلنوم بیست و یکم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

فروردین ۱۳۶۹
برنامهٔ عمل حزب تودهٔ ایران (در کوتاه مدت) گزارش هیأت سیاسی کمیتهٔ مرکزی به پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹
گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم

 

۵- از  بهمن ۱۳۷۰ تاکنون