دومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران

۵ اردیبهشت ۱۳۲۷ گزارش برگزاری دومین کنگره برنامهٔ حزب تودهٔ ایران
اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران
اساسنامهٔ جدید حزب تودهٔ ایران – مصوب دومین کنگرهٔ عمومی حزب