دنیا ــ دورهٔ پنجم

سال ۱۳۶۴
شمارهٔ ۱ (آبان) شمارهٔ ۲ (بهمن)
سال ۱۳۶۵
شمارهٔ ۳ (شهریور)
شمارهٔ ۴ (آبان)
سال ۱۳۶۶
سال ۱۳۶۷ شمارهٔ ۵ (اسفند)
سال ۱۳۶۸ شمارهٔ ۶ (خرداد) شمارهٔ ۷ (پاییز)