تحلیل‌های هفتگی

سال ۱۳۵۷
تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سال ۱۳۵۸
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند