از بهمن ۱۳۵۷ تا یورش دوم به حزب

۳- از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ (یورش دوم به حزب)

پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

اسفند ماه ۱۳۵۷
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی گزارش هیأت اجرائیه به شانزدهمین پلنوم پیشنهاد پلنوم شانزدهم: همه با هم در جبههٔ متحد خلق
پیام پلنوم به مردم مبارز و قهرمان ایران اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی در مورد آغاز فعالیت علنی حزب

پلنوم هفدهم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

فروردین ماه ۱۳۶۰
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی گزارش هیأت سیاسی به هفدهمین پلنوم برنامهٔ حزب تودهٔ ایران مصوب پلنوم هفدهم (وسیع)
دربارهٔ اساسنامه
پیام پلنوم به همهٔ رفقا، هواداران و دوستان
پیام پلنوم به همهٔ نیروها
قطعنامهٔ عمومی پلنوم