از کودتای ۲۸ مرداد تا بهمن ۱۳۵۷

۲- از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷

پلنوم چهارم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۶-۵ تیر ۱۳۳۶
گزارش برگزاری و گزارش کمیتهٔ مرکزی مصوبات و قطعنامه‌های پلنوم چهارم

پلنوم پنجم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۷ اسفند ۱۳۳۶
اطلاعیهٔ هیأت اجرائیهٔ کمیتهٔ مرکزی پلنوم پنجم

پلنوم ششم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۶-۱۲ شهریور ۱۳۳۸
گزارش برگزاری پلنوم ششم

پلنوم هفتم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۸ تیر-۷ مرداد ۱۳۳۹
گزارش برگزاری پلنوم هفتم قطعنامه‌های پلنوم هفتم

پلنوم هشتم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۱۱ مرداد ۱۳۳۹
گزارش برگزاری پلنوم هشتم

پلنوم نهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۵-۱۹ شهریور ۱۳۴۰
گزارش برگزاری پلنوم نهم

پلنوم دهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۹ فروردین ۱۳۴۱
گزارش برگزاری پلنوم دهم

پلنوم یازدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۳۰ دی ۱۳۴۳
گزارش برگزاری پلنوم یازدهم دربارهٔ برخی مسائل مورد اختلاف در جنبش جهانی کارگری و کمونیستی

پلنوم دوازدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۳-۱۶ خرداد ۱۳۴۷
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی
قطعنامه‌های پلنوم دوازدهم کمیتهٔ مرکزی

پلنوم سیزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۱۱-۶ آذر ۱۳۴۸
گزارش برگزاری پلنوم سیزدهم قطعنامهٔ مصوب پلنوم ۱۳ کمیتهٔ مرکزی دربارهٔ جلسهٔ مشاورهٔ احزاب کمونیست و کارگری

پلنوم چهاردهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

دی ماه ۱۳۴۹
اطلاعیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ چهاردهمین پلنوم کمیتهٔ مرکزی

پلنوم پانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

تیر ماه ۱۳۵۴
اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی پیام‌ها، قطعنامه‌ها و قرار مصوب پلنوم پانزدهم برنامهٔ حزب تودهٔ ایران مصوب پلنوم پانزدهم