از خرداد ۱۳۶۲ تا بهمن ۱۳۷۰

۴- از خرداد ۱۳۶۲ تا بهمن ۱۳۷۰

پلنوم هجدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

آذر ۱۳۶۲

پلنوم نوزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

دی ۱۳۶۶

پلنوم بیستم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

فروردین ۱۳۶۹