تصویری ندارد آثار و مقالات دکتر تقی ارانی نویسننده:دکتر تقی ارانی
تصویری ندارد آموزش فلسفهٔ علمی نویسننده:احسان طبری
تصویری ندارد ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی نویسننده:احسان طبری
تصویری ندارد اختناق هندوستان نویسننده:ویل دورانت
تصویری ندارد از زندگی من؛ پا به پای حزب تودهٔ... نویسننده:مهندس صادق انصاری
تصویری ندارد از میان ریگ‌ها و الماس‌ها نویسننده:احسان طبری
تصویری ندارد استثناء و قاعده نویسننده:برتولت برشت
تصویری ندارد اسناد و دیدگاه‌ها نویسننده:حزب تودهٔ ایران
تصویری ندارد اصول علم اقتصاد نویسننده:عبدالحسین نوشین