نویسننده: دکتر تقی ارانی
نویسننده: دکتر تقی ارانی
نویسننده: هوشنگ تیزابی
نویسننده: «گروه» منشعب از «سازمان چریکهای فدائی خلق»
نویسننده: رحمان هاتفی
نویسننده: مریم فیروز
نویسننده: نورالدین کیانوری
نویسننده: روجر کیران ـ توماس کنی
نویسننده: محمدعلی عمویی
نویسننده: رحمان هاتفی
نویسننده: محمدعلی عمویی
نویسننده: محمدعلی عمویی