پلنوم بیست و یکم (معروف به پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: گزارش رفیق خاوری به پلنوم

Read more »

پلنوم بیست و یکم (معروف به پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: گزارش هیأت سیاسی به پلنوم

Read more »

پلنوم بیست و یکم (معروف به پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: برنامهٔ عمل سیاسی حزب تودهٔ ایران (در کوتاه مدت)

Read more »

پلنوم بیستم (معروف به پلنوم دی‌ ماه ۱۳۶۶) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: آیین‌نامهٔ مصوب پلنوم پیرامون تغییرات در اساسنامه

Read more »

پلنوم بیستم (معروف به پلنوم دی‌ ماه ۱۳۶۶) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: قطعنامهٔ مصوب پلنوم

Read more »

پلنوم بیستم (معروف به پلنوم دی‌ ماه ۱۳۶۶) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: گزارش هیأت سیاسی به پلنوم

Read more »

پلنوم نوزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی درباره تصمیمات پلنوم

Read more »

پلنوم هجدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: پیام‌های پلنوم

Read more »

پلنوم هجدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: قطعنامه‌های پلنوم

Read more »

پلنوم هجدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: قطعنامهٔ پلنوم دربارهٔ وضع جهان، ایران و وظایف حزب در مرحلهٔ کنونی

Read more »