تصویری ندارد
مسایل معاصر آسیا و آفریقا
نویسنده: ر. اولیانفسکی موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: باز کنید