تصویری ندارد
اعلامیّهٔ توضیحی مواضع ایدئولوژیک «گروه» منشعب از «سازمان چریکهای فدائی خلق»
نویسنده: «گروه» منشعب از «سازمان چریکهای فدائی خلق» موضوع کتاب: سیاسی مترجم: باز کنید