دنیا ــ دورهٔ ششم

سال ۱۳۷۱
شمارهٔ ۱ (زمستان)
سال ۱۳۷۲
شمارهٔ ۱ (بهار) شمارهٔ ۲ (تابستان) شمارهٔ ۳ (آذر) شمارهٔ ۴ (اسفند)
سال ۱۳۷۳ شمارهٔ ۵ (آذر)