دنیا ــ دورهٔ سوم

سال ۱۳۵۳   شمارهٔ ۱ (تیر) شمارهٔ ۲ (مرداد) شمارهٔ ۳ (شهریور)
شمارهٔ ۴ (مهر)
شمارهٔ ۵ (آبان)
شمارهٔ ۶ (آذر)
شمارهٔ ۷ (دی)
شمارهٔ ۸ (بهمن)
شمارهٔ ۹ (اسفند)
سال ۱۳۵۴ شمارهٔ ۱ (فروردین)
شمارهٔ ۲ (اردیبشهت)
شمارهٔ ۳ (خرداد)
شمارهٔ ۴ (تیر)
شمارهٔ ۵ (مرداد) شمارهٔ ۶ (شهریور)
شمارهٔ ۷ (مهر) شمارهٔ ۸ (آبان)
شمارهٔ ۹ (آذر)
شمارهٔ ۱۰ (دی
شمارهٔ ۱۱ (بهمن)
شمارهٔ ۱۲ (اسفند)
سال ۱۳۵۵ شمارهٔ ۱ (فروردین)
شمارهٔ ۲ (اردیبهشت)
شمارهٔ ۳ (خرداد)
شمارهٔ ۴ (تیر)
شمارهٔ ۵ (مرداد) شمارهٔ ۶ (شهریور)
شمارهٔ ۷ (مهر) شمارهٔ ۸ (آبان)
شمارهٔ ۹ (آذر) شمارهٔ ۱۰ (دی) شمارهٔ ۱۱ (بهمن) شمارهٔ ۱۲ (اسفند)
سال ۱۳۵۶ شمارهٔ ۱ (فروردین)
شمارهٔ ۲ (اردیبهشت)
شمارهٔ ۳ (خرداد)
شمارهٔ ۴ (تیر)
شمارهٔ ۵ (مرداد) شمارهٔ ۶ (شهریور)
شمارهٔ ۷ (مهر) شمارهٔ ۸ (آبان)
شمارهٔ ۹ (آذر)
شمارهٔ ۱۰ (دی)
شمارهٔ ۱۱ (بهمن) شمارهٔ ۱۲ (اسفند)
سال ۱۳۵۷ شمارهٔ ۱ (فروردین)
شمارهٔ ۲ (اردیبهشت)
شمارهٔ ۳ (خرداد)
شمارهٔ ۴ (تیر)
شمارهٔ ۵ (مرداد) شمارهٔ ۶ و ۷ (شهریور و مهر)
شمارهٔ ۸ (آبان)
شمارهٔ ۹ (آذر)
شمارهٔ ۱۰ و ۱۱ (دی و بهمن) شمارهٔ ۱۲ (اسفند)